Regulament

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI


SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI ȘI DURATA CAMPANIEI

 • Campania se va desfășura în perioada: 26.06.2016 – 26.06.2017 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”) în mediul online prin accesarea:
 • Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului document.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica mecanismul campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Campania este deschisă tuturor persoanelor fizice („Participantii”) cu domiciliul sau reședința în România sau în afara ei și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 14 ani și care respectă termenii și condițiile prezentului document (denumite în continuare, individual, „Participantul” și în mod colectiv, „Participanți”). Pentru câștigătorii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, premiul va fi revendicat de către părinte/tutore.
 • La această campanie nu au drept de participare următoarele persoane:
  • prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului;
  • prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Sponsorilor / Partenerilor / Colaboratorilor ;
  • prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) prestătorilor de servicii de orice fel ale organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile / locații în cadrul cărora organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfașoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele / locațiile în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea;
  • membrii familiilor presupușilor menționați la punctele 1.– 3. de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/soră);
  • persoanele a căror vârstă este mai mică de 14 ani împliniți la data începerii campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în campanie a persoanelor cu vârsta minimă acceptată conform prezentului document.
 • Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câstigarea de premii în cadrul campaniei, încălcând prevederile prezentului mecanism, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la campanie ce se efectuează prin încălcarea condițiilor stipulate în prezentul document.

SECTIUNEA 4. PREMIILE SI ACORDAREA LOR

 • În cadrul campaniei se vor acorda următoarele premii:
  Valoare unitară a unui premiu variază între
  Valoarea totală a premiilor este de :
  Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei promoții nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI SI ACORDAREA PREMIILOR

 • În cadrul acestei campanii participanții se pot înscrie după cum urmează :
  Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 3 de mai sus.
  Participantul trebuie să urmeze unul din pașii urmatori, astfel:
  • Să faca o donație la una din caravanele campaniei.
  • Să se înscrie la un membru acreditat de "Organizator".
  • Să facă o donație în contul "Organizatorului".
  Câștigătorii vor fi desemnați cu ajutorul unui program de tip RANDOM.
  Același participant poate câștiga doar un singur premiu.
  Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba data de extragere a câștigatorilor.
  Organizatorul poate retrage dreptul de participare la tombola a unei persoane in urmatoarele circumstante:
  • nu respecta conditiile impuse de legislatia in materie sau care sunt ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe.
  • instiga la discriminare pe baza de rasa sau origine etnica, religie, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, cu caracter umilitor sau injositor pentru aceste categorii.
  Alte detalii referitoare la premiile acordate:
  • Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
  • Premiile se acorda si se pun in posesie doar in cadrul Campaniei “Romania Casa Ta!” doar pe teritoriul Romaniei.
  • Un participant are dreptul de a castiga cel mult un premiu in cadrul Campaniei “Romania Casa Ta!”
  • Numele castigatorilor validati vor fi publicati pe website-ul www.romaniacasata.ro, cat si pe pagina de Facebook dupa validarea finala a acestora, potrivit prevederilor legale.
  • In cazul invalidarii unui castigator se va repeta extragerea in conditiile campaniei fara participarea celor care fost declarati deja castigatori.
  PROCEDURA DE VALIDARE SI PUNEREA IN POSESIE A PREMIILOR:
  Revendicarea electronica:
  • Organizatorul va anunta castigatorii desemnati in termen de maxim 3 zile lucratoare de la finalizarea concursului, printr-un mesaj privat si/sau apel.
  • Castigatorii si, dupa caz, parintele/tutorele legal, trebuie sa trimita datele personale (nume, prenume, data nasterii, numar de telefon, adresa de email si adresa fizica la care doresc sa primeasca premiul) printr-un email la adresa de email: office@sosisesa.ro in termen de maxim 3 zile lucratoare de la anuntarea lor drept castigatori de catre Organizator. Transmiterea datelor cu caracter personal solicitate prin mesajul de anuntare a castigatorului presupune acordul titularului acestor date si, dupa caz, a parintelui/tutorelui legal, privind colectarea si prelucrarea datelor transmise catre Organizator sau imputernicitii acestuia.
  • In cazul in care castigatorul este minor, ‘’Organizatorul’’ va solicita sa vorbeasca cu un parinte sau tutore legal, in scopul de a finaliza procedura de revendicare. In timpul convorbirii telefonice, parintelui sau tutorelui legal al participantului minor i se va fi solicita (1) sa confirme calitatea sa de parinte/tutore legal al minorului, si (2) sa-si exprime acordul pentru inregistrarea apelului. In urma exprimarii acordului pentru inregistrarea apelului si luand in considerare obligatia Organizatorului, asa cum este exprimata de legislatia romanesca in vigoare, sa publice numele castigatorilor si premiile acordate acestora, reprezentantii legali ai castigatorilor minori vor trebui (i) sa comunice acordul lor cu privire la prelucrarea datelor sale personale, cat si pe cele ale minorului pe care il reprezinta, (ii) sa comunice la telefon datele lor personale (nume, prenume, codul numeric personal, statutul lor juridic in ceea ce priveste minorul desemnat ca si castigator, numarul de telefon si adresa de expeditie pentru premiu) precum si urmatoarele date cu caracter personal ale minorului pe care il reprezinta: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal (iii) sa confirme acordul pentru participarea minorului la Campanie, si (iv) acordul in ceea ce priveste dreptul minorilor de a revendica si primi premiul castigat in aceasta Campanie. Parintii sau tutorii legali trebuie sa comunice aceste date in timpul apelului telefonic din partea ‘’Organizatorului’’. Daca parintii/ tutorii legali refuza inregistrarea apelului sau refuza sa ofere informatiile cerute ori sa isi ofere oricare din acordurile de mai sus, castigatorul minor va fi invalidat. In cazul in care parintii/ tutorii legali nu raspund la primul apel telefonic, ‘’Organizatorul’’ va reveni cu un apel zilnic, in intervalul orar 11:00 – 18:00, timp de 1 zile lucratoare. Daca parintii/ tutorii legali nu raspund in termenul stabilit, castigatorul minor va fi invalidat. Toate prevederile descrise mai sus, si in special acordul parintilor/tutorilor legali ai minorilor privind participarea acestora la Campanie, colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor si reprezentantilor legali ai acestora, si primirea premiilor, sunt conditii obligatorii pentru finalizarea procedurii de validare si acordarea premiilor, lipsa acestora ducand la anularea participarii si invalidarea premiului.
  • In cazul in care castigatorul nu isi trimite datele printr-un email la adresa furnizata in momentul anuntarii castigului sau nu isi da acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor transmise in termenul specificat mai sus, acesta va fi invalidat.
  • Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate comunicarile ce se vor derula intre Organizator si castigatori vor fi inregistrate si stocate, atat convorbirile telefonice cat si eventualele email-uri.
  • In cazul in care procedurile de revendicare decurg corespunzator, participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului.
  • Punerea in valoare a premiului se va face prin grija ‘’Organizatorului’’ in termen de 10 zile lucratoare de la anuntarea listei finale de castigatori
  • In situatiile in care:
   • castigatorul si, dupa caz, parintele/tutorele legal, furnizeaza la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau
   • castigatorul si, dupa caz, parintele/tutorele legal, nu revendica premiul (refuza trimiterea datelor prin email sau nu isi exprima acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor transmise catre Organizator sau imputernicitii acestuia) in termenul acordat; sau
   • castigatorul si, dupa caz, parintele/tutorele legal, nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia ca participantul sa aiba varsta de minim 14 ani, varsta implinita la data inceperii Campaniei, premiul acestuia va fi invalidat. In caz de invalidare, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 6. EXPEDIEREA PREMIILOR


Premiile vor fi expediate castigatorilor, la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin intermediul Postei Romane, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la incetarea Campaniei si validarea premiilor.
Dupa expedierea premiilor, castigatorii vor fi apelati telefonic la numarul transmis.

SECTIUNEA 7. RASPUNDERE


(1) Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul document, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala siexclusiva a participantilor.
(6) Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

a. nu sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acesta;
b. nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigatori;
1. sunt exonerate de catre castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
2. nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigator unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;
3. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul, refuza premiul sau nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 8. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
 • Astfel, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei garanteaza tuturor participantilor la Campanie (denumiti in continuare, in mod generic, “persoane vizate”) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
 • Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din prezentul document. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.
 • Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: (a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; (b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. (a) sau (b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 • Dreptul de opozitie: orice persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 • Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Campanie, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmanarea premiilor castigatorilor, contactarea castigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.
 • Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor participantilor cu caracter personal catre Organizator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN


(1) Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe site-ul www.romaniacasata.ro

SECTIUNEA 10. LITIGII


(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

 • Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul document.
 • Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea conditiilor stipulate in prezentul document si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
 • Constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
  • pierderea bazelor de date care contin inregistrarile in concurs
  • avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
  • tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
  • orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a prezentului mecanism si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
 • Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.
 • Eventualele mentiuni, adaugiri si/sau modificari ale prezentului document vor fi facute prin anexe cu obligativitatea publicarii acestora pe site-ul www.romaniacasata.ro